VÄLKOMMEN!

Storyline är ett arbetssätt och ett förhållningssätt till inlärning. Typiskt för storyline är att verksamheten koncentreras kring en berättelse som man skapar tillsammans. Under en storyline startar man i deltagarnas förförståelse som utmanas och bearbetas genom arbete i grupp, individuellt och i storgrupp. På dessa sidor samlar vi material om storyline i Sverige. Framför allt fokuserar vi på hur Storyline används inom skolan men vi har också exempel på hur arbetssättet kan användas inom företag och organisationer. Har du tips och idéer om sådant du tycker att vi borde ha med så hör av dig till oss.

Internationell storylinekonferens 2022
Nästa internationella storylinekonferens kommer att ske i Göteborg 25-27 mars 2022. Information:

https://storyline.education/the-project/events/conference-in-gothenburgStoryline för andraspråksinlärning
Storyline: developing communicative competence in English. Sharon Ahlquist har gett ut en bok om hur man kan använda Storyline för andraspråks-inlärning. Boken är baserad på studien Sharon gjorde i samband med sin forskarutbildning. Den förankrar Storyline i andraspråkssinlärningsteorier samt ger en praktisk handledning för lärare som vill använda Storyline i sin engelsk undervisning. Boken är utgiven hos Studentlitteratur

Elevintervjuer om lärande
Backatorpsskolan i Göteborg arbetar regelbundet med storyline. Som en del i det avslutande arbetet med forntiden i årskurs 3 fick klasserna besök av Kerstin Kolback, som utbildar lärarstudenter till grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 på Högskolan i Borås. Hon svarade på elevernas frågor om forntiden och samtalade med barnen om lärande. Många elever uttryckte att de lär sig bäst tillsammans med andra och att estetiska uttrycksformer bidrar till deras lärande. De förde även ett resonemang om hur man kan kombinera fantasi och fakta.

Elevintervjuer om lärande.pdf

Parken – Storyline med fokus på NO och teknik
I handledningen Parken – en Storyline med fokus på NO och teknik läggs fokus på det centrala innehållet i NO och teknik för årskurs 1-3. Under arbetet planerar och bygger eleverna en park som åskådliggörs som en tredimensionell modell. I arbetet får de fundera kring ämnesspecifika begrepp som hävstång, tyngdkraft, tyngdpunkt och friktion. Arbetet utgår ifrån elevernas förförståelse och de karaktärer som eleverna skapar. Svenska, bild och SO kommer in som naturliga delar i arbetet liksom värdegrundsfrågor. I boken beskrivs också hur man kan arbeta med formativ bedömning under Storylinens gång. Boken ges ut på Capensis förlag ISBN-13:978-91-85887-61-3. Kommuner och skolor kan från och med 24 januari beställa boken via Läromedia. Övriga beställer via Logistikteamet. Mer information om tankarna bakom boken och arbetet finns i artikeln: Naturvetenskap och teknik i lägre årskurser.pdf.


Följande filer hör till Parken:

Karta.doc, Att dokumentera en undersökning.doc, Aktivitetsmatris.xls