Artiklar

Här hittar du artiklar som beskriver hur Storyline har används som ett verktyg för att diskutera skolutvecklingsfrågor, kommunikation med mera.
Naturvetenskap och teknik i lägre årskurser
I Lgr11 står det att Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Denna nyfikenhet och naturliga vetgirighet behöver vi i skolan göra allt vi kan för att eleverna ska få behålla. Vi behöver ägna tid och kraft åt att utveckla en undervisning där elevernas frågor och funderingar är grunden och där vi utgår ifrån deras förförståelse och deras uppfattningar när vi planerar vår undervisning.
När jag läser det centrala innehållet för årskurs 1-3 i NO och teknik slås jag av att mycket av det som ska behandlas under dessa tidiga år är sådant som under tidigare läroplaner tagits upp först i årskurs sju. NO och teknik har självklart förekommit i undervisningen i tidigare åldrar även tidigare men eftersom innehållet inte varit preciserat har det, på vissa håll, stannat vid enklare saker som väderobservationer, djur och växtstudier. För många klasslärare i tidigare årskurser kom nog det centrala innehållet i NO och teknik lite som en chock. Tyngdkraft, friktion, hållfasthet, stabilitet och hävstänger är för många begrepp som man helt enkelt inte brukar använda och inte heller har djupare kunskaper om. Lgr11 föreskriver att undervisningen ska inriktas på att utveckla elevernas förmågor så att de till exempel ska använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband.
För lärare som själva känner osäkerhet kring begreppens fulla innebörd blir det näst intill omöjligt att bedöma om en elev använder till exempel begreppen massa och vikt på ett korrekt sätt.
Många klasslärare i de tidigare årskurserna som jag pratat med känner stor osäkerhet både när det gäller hur undervisningen ska läggas upp och inför de ämnesspecifika begrepp de förväntas hantera ihop med sina elever. Dessa tankar är bakgrunden till varför vi har utvecklat ett nytt material där lärare i årskurs 1-3 stöttas i att hantera stora delar av det centrala innehållet i NO och teknik på ett sätt så att eleverna får träna de ämnesspecifika förmågorna.

Eleverna får under lärarens ledning skapa en park som en modell i klassrummet. Vad som ska finnas i parken bestäms av vad eleverna tänker behövs för att locka så många besökare som möjligt. Varje elev skapar en av besökarna och när de är synliggjorda och presenterade så blir det ännu lättare att utveckla parken på ett positivt sätt. Men hur ska man egentligen tänka när man gör en lekutrustning i en park? Den ska ju vara både rolig och spännande men ändå säker och stabil.
Utifrån ritningar som eleverna tar fram diskuteras begrepp och kunskaper i fysik och teknik innan eleverna går vidare och bygger en tredimensionell modell. När parken är klar kommer besökarna dit av olika anledningar och det blir möten och konflikter som eleverna iscensätter och påverkar. Att besökarna finns som utgångspunkt gör att eleverna kan känna sig fria att diskutera känsliga ämnen som hur man vill bli bemött, hur man kan lösa konflikter och hur man bör vara mot varandra.
Materialet innehåller en steg-för-steg-beskrivning av hur undervisningen kan läggas upp som är enkla att följa. Det innehåller enkla förklaringar till flera ämnesspecifika begrepp, konkreta övningar för att eleverna ska få öva sina förmågor, arbetsgångar för naturvetenskapliga undersökningar och dessutom tankar om hur man kan stötta eleverna genom formativ bedömning.

Lärare som är bekanta med Storyline som arbetssätt kommer att känna igen sig i materialet men också få nya vinklar på hur man kan lägga upp övningar på specifika moment, en del nya tips på hur man kan arbeta med kapitel 1 och 2 och också en del tankar kring den formativa bedömningen under en Storyline. Mer information om boken.